Privacy Policy

PRIVACYBELEID UPSI-BVS

Wij hechten veel belang aan uw recht op privacy en doen alle inspanningen om uw persoonsgegevens te beschermen overeenkomstig de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming, met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 (“AVG”) en de nationale uitvoeringswetgeving.

In dit Privacybeleid willen we u in duidelijke bewoordingen informeren over welke persoonsgegevens wij van u verzamelen, voor welke doeleinden wij deze gegevens zullen verwerken, op welke rechtsgrond wij deze verwerking baseren, aan wie uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven, hoe lang wij uw gegevens bewaren, hoe wij uw gegevens beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

1. Wie zijn wij?

De Beroepsvereniging van de Vastgoedsector, afgekort “BVS” of “UPSI-BVS”, is een vereniging zonder winstoogmerk erkend als beroepsvereniging, afgekort VZW-BV, naar Belgisch recht, gevestigd te Violetstraat 43, 1000 Brussel, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0850.070.881 (“UPSI-BVS”).

UPSI-BVS is een federale beroepsvereniging voor de vastgoedsector. Het belangeloos doel van de vereniging is uitsluitend de studie, de bescherming en de ontwikkeling van de beroepsbelangen van haar leden in het bijzonder en de vastgoedsector in het algemeen. In het kader van onze activiteiten verzamelen, gebruiken, bewaren, delen of verwerken wij anderszins persoonsgegevens. Op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, kwalificeren wij als ‘verwerkingsverantwoordelijke’ met betrekking tot deze persoonsgegevens.

2. Van wie verzamelen wij persoonsgegevens?

In het kader van onze activiteiten kunnen wij persoonsgegevens verzamelen van de werkende en steunende leden van UPSI-BVS, van de leden van Young UPSI-BVS, van de leden van onze Raad van Bestuur, van onze verschillende werkgroepen & commissies, van onze gastsprekers op onze events, van contactpersonen bij onze partners, andere federaties en (beroeps)verenigingen, openbare instanties (politici, administratie, ...) en persdiensten, van bezoekers van onze website, en van personen die anderszins met ons in contact komen (bv. doordat hun identificatiegegevens als werknemer of aangestelde van de leden van UPSI-BVS en Young UPSI-BVS aan ons worden doorgegeven).

3. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij kunnen van u onderstaande persoonsgegevens verzamelen, voor zover deze gegevens relevant zijn voor de doeleinden waarvoor wij ze nodig hebben zoals uiteengezet in Artikel 4. Telkens wanneer bepaalde gegevens verplicht in te vullen zijn, en andere gegevens slechts optioneel, zal dit duidelijk worden aangegeven, zodat u kan kiezen om ons uw persoonsgegevens te verstrekken of niet.

Identificatie- en contactgegevens
Persoonlijke identificatiegegevens: naam, adres, telefoon/gsm-nummer, e-mailadres, desgevallend bedrijfsnaam, ondernemingsnummer en profielfoto

Account informatie en paswoorden van personen die zich registreren op het UPSI-BVS Extranet of op onze websites www.business2belgium.be, www.y-u-b.be

Elektronische identificatiegegevens: IP-adressen, informatie die via cookies verzameld wordt (lees ons Cookiebeleid)

Identificatiegegevens uitgegeven door de overheid
Kopie van identiteitskaart

Financiële bijzonderheden
Identificatie- en bankrekeningnummers

Financiële transacties: bedragen die u moet betalen en heeft betaald, overzicht van de betalingen, enz.

Persoonlijke kenmerken
Persoonlijke bijzonderheden: taal, geboortedatum

Lidmaatschappen
Lidmaatschappen van vennootschappen, verenigingen, organisaties, groeperingen, enz.

Beroep en betrekking
Bedrijf of organisatie, functie

Andere
Andere gegevens die u zelf meedeelt

4. Voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonsgegevens en op welke rechtsgrond baseren wij deze verwerking?

Wij kunnen voormelde persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

• Voor de administratie van onze leden;

• Voor het aanbieden en verbeteren van onze dienstverlening (waaronder de studie, bescherming en ontwikkeling van de beroepsbelangen van onze leden, het verstrekken van informatie en advies aan onze leden, de vertegenwoordiging van onze leden bij openbare instanties, enz.);

• Voor de authentificatie en toegang tot uw account op het UPSI-BVS Extranet of de website www.business2belgium.be en www.y-u-b.be;

• Voor het behandelen van vragen van onze leden;

• Voor het beheer en de optimalisatie van onze websites;

• Voor public relations doeleinden;

• Voor marketingactiviteiten en ondersteuning van onze structurele partners.

Voor uw volledige informatie, kan u hieronder de voor deze verwerkingen relevante rechtsgronden terugvinden:

• De verwerking van persoonsgegevens voor de ledenadministratie, het leveren van onze diensten en om uw vragen te behandelen, baseren wij op de noodzaak voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met de betrokkene hebben gesloten.
• De verwerking van uw persoonsgegevens voor elektronische direct marketingdoeleinden, baseren wij op uw opt-in toestemming. Enkel wanneer u ondubbelzinnig te kennen gegeven heeft dat u deze informatie wenst te ontvangen (u bent hierin volledig vrij), zullen wij u hiervoor registreren.
Weet dat u op ieder moment het recht heeft om uw toestemming opnieuw in te trekken, zonder dat wij hiervoor enige kost aanrekenen en zonder dat dit voor u negatieve gevolgen heeft. U kunt dit doen door een e-mail te sturen (zie hieronder) of via de opt-out link opgenomen in elk van onze marketing e-mails.
• In alle andere gevallen, baseren wij de verwerking van persoonsgegevens op de noodzaak voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen (met name ons belang om onze dienstverlening te promoten in het algemeen, zowel online als offline, om vragen te behandelen, om onze contacten te onderhouden, om onze website te verbeteren, enzovoort).

5. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan volgende partijen:
• Onze dienstverleners die als ‘verwerkers’ voor ons optreden zoals IT/cloud dienstverleners, PR/marketing dienstverleners, creatieve bureaus, persdienst & communicatiebureaus, structurele partners.
• Onze professionele adviseurs zoals externe advocatenkantoren en boekhouders.
• Overheidsinstanties zoals overheidsdiensten, politiediensten en het gerecht, indien hiertoe een wettelijke verplichting bestaat.
Opgelet: deze lijst is niet exhaustief. Er kunnen andere gevallen zijn waarbij we andere partijen moeten informeren om onze diensten zo effectief mogelijk te kunnen leveren.
Bij doorgiften aan derde partijen, zorgen wij er steeds voor dat wij passende beschermingsmaatregelen nemen. Waar nodig zullen wij bijvoorbeeld een overeenkomst inzake doorgifte of een verwerkersovereenkomst sluiten, waarin beperkingen voor het gebruik van uw persoonsgegevens en verplichtingen met betrekking tot de beveiliging van uw persoonsgegevens worden vastgelegd.
Uw persoonsgegevens worden niet uitgeleend of verkocht aan derde partijen voor marketingdoeleinden zonder uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming. Evenmin worden uw persoonsgegevens doorgegeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte.
6. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Wij houden uw persoonsgegevens niet langer bij dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden verzameld en verwerkt (zoals hierboven beschreven). Meer specifiek gelden onderstaande bewaartermijnen:
• Persoonsgegevens opgenomen in boekhoud-, financiële of andere officiële documenten zullen worden bijgehouden zolang als deze documenten wettelijk moeten worden bijgehouden;
• Persoonsgegevens vereist voor de uitvoering en opvolging van een contractuele relatie zullen worden bijgehouden gedurende de gehele duurtijd van die relatie en tien jaar na de beëindiging ervan.
• Wat de gegevens betreft van bezoekers van onze website, verwijzen wij naar ons Cookiebeleid dat u hier kan terugvinden.
Enkel wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn, of indien het nodig is om onze belangen in rechte te verdedigen (bijvoorbeeld in geval van een geschil), zullen wij uw persoonsgegevens voor een langere periode bewaren.
Meer informatie over onze bewaartermijnen is beschikbaar op eenvoudig verzoek.

7. Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om een beveiligingsniveau te waarborgen dat is afgestemd op de specifieke risico’s die we hebben geïdentificeerd.
Op die manier beschermen wij uw persoonsgegevens zo goed als mogelijk tegen de vernietiging, het verlies, de wijziging, of de ongeoorloofde openbaarmaking van of toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens.
Meer informatie over onze beveiligingsmaatregelen is beschikbaar op eenvoudig verzoek.

8. Wat zijn uw rechten en hoe kunt u deze uitoefenen?

Binnen de grenzen gedefinieerd in de artikelen 15-22 van de AVG, heeft u de volgende wettelijke rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:
• Recht op inzage: u heeft het recht om van ons bevestiging te krijgen over of we uw persoonsgegevens al dan niet verwerken, om inzage te verkrijgen van die persoonsgegevens en hoe en waarom ze verwerkt worden, alsook een kopie te ontvangen van die gegevens.
• Recht op verbetering: u heeft het recht om een verbetering te verkrijgen van uw persoonsgegevens of om te vragen dat wij uw persoonsgegevens vervolledigen wanneer u merkt dat wij onjuiste of onvolledige gegevens van u verwerken.
• Recht op verwijdering (‘recht om vergeten te worden’): U heeft in bepaalde specifieke gevallen het recht om gegevenswissing te verkrijgen.
• Recht op beperking: U heeft het recht om in bepaalde specifieke gevallen de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken.
• Recht op overdraagbaarheid: U heeft het recht om de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt, te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm, en om die persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke (te doen) overdragen.
• Recht van bezwaar: U heeft het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang.

U kan bovenstaande rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar info@upsi-bvs.be.


De uitoefening van deze rechten is in beginsel gratis. Enkel bij onredelijke of herhaaldelijke verzoeken kunnen wij hiervoor een redelijke administratieve kost aanrekenen.

Wij trachten steeds zo snel mogelijk te antwoorden op uw verzoeken of vragen. Het is mogelijk dat wij u eerst om een identiteitsbewijs vragen om uw identiteit te controleren.

Voor verdere informatie en advies over bovenstaande rechten verwijzen wij u naar de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

Behalve voormelde rechten, heeft u ook steeds het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. U kan de autoriteit bereiken via contact@apd-gba.be of per post op volgend adres:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35 

1000 Brussel

9. Wijzigingen van dit Privacybeleid

Van tijd tot tijd kan het nodig zijn om dit Privacybeleid te wijzigen. Wanneer we veranderingen aan het beleid publiceren, veranderen we de datum van de "laatste bijgewerkte versie" onderaan dit Privacybeleid. De meest recente versie van dit Privacybeleid is te allen tijde beschikbaar op onze website.

10. Contact

Indien u vragen of bedenkingen zou hebben omtrent dit Privacybeleid of de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, kan u steeds contact met ons opnemen via info@upsi-bvs.be.

Laatste bijgewerkte versie: 20-01-2021

Privacy voorkeuren

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren tijdens uw bezoek. We gebruiken zowel functionele als niet-functionele cookies. Niet functionele cookies helpen ons te analyseren en begrijpen hoe de website wordt gebruikt. Deze cookies worden alleen met uw toestemming in uw browser opgeslagen. U heeft ook de mogelijkheid om deze cookies uit te schakelen. Het uitschakelen van deze cookies kan uw browse-ervaring beïnvloeden.

Functionele cookies (altijd aan)

Functionele of noodzakelijke cookies zijn absoluut essentieel voor de correcte werking van de website. Deze cookies zorgen uitsluitend voor basisfunctionaliteiten en de beveiliging van de website. Ze slaan geen persoonlijke informatie op.

Niet-functionele cookies

Niet-functionele of niet-noodzakelijke cookies zijn niet nodig voor de correcte werking van de site en gebruiken persoonlijke gegevens voor het opstellen van analytics.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikersgemak te verbeteren. We nemen aan dat u hiermee instemt, maar u kunt deze uitschakelen als u dat wenst.
Privacy Policy

Voorkeuren bijwerken Akkoord